solliciteren 2018-08-03T09:27:23+00:00

Solliciteren

Algemene informatie

Wil je (profiel)arts M&G worden? Dan kun je online solliciteren bij SOGEON.

Er zijn twee aanmeldingsrondes per jaar:

1 augustus t/m 14 september 2018

 • Start in januari 2019, onderwijslocatie Utrecht:
  – Profiel Forensische geneeskunde
  – Arts M&G (tweede fase)
 • Start in maart 2019, onderwijslocatie Utrecht of Leiden, voor het profiel:
  – Jeugdgezondheidszorg
 • Start in maart 2019, onderwijslocatie Utrecht, voor de profielen:
  – Infectieziektebestrijding
  – Medische milieukunde

1 februari t/m 15 maart 2019

 • Start in september 2019, onderwijslocatie Zwolle of Eindhoven, voor het profiel:
  – Jeugdgezondheidszorg
 • Start in september 2019, onderwijslocatie Utrecht:
  – Profiel Infectieziektebestrijding
  – Arts M&G (tweede fase)

Voorwaarden

Om te kunnen solliciteren dien je te beschikken over een erkend diploma voor basisarts (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding).
Kandidaten die geschikt worden bevonden en een plaats krijgen toegewezen dienen bij de start van de opleiding te beschikken over een geldige BIG-registratie.

Let op: Als je solliciteert dien je ook per de eerstvolgende startdatum te kunnen beginnen met de opleiding.

Op de selectie en plaatsing van aios (profiel)arts M&G zijn van toepassing:

Privacy statement

Lees het privacy statement van SOGEON.

Planning

Houd alvast rekening met de periode waarin het STARR-interview plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M&G
maart 2019 
Start (profiel)opleiding arts M&G
september 2019
(data onder voorbehoud)
Welke profielen? JGZ, IZB, MMK, FG, 2e fase JGZ, IZB, 2e fase
Welke onderwijslocaties JGZ? Maart 2019 – Utrecht of Leiden September 2019 – Zwolle of Eindhoven
Welke onderwijslocatie overige? Maart 2019 – Utrecht September 2019 – Utrecht
Welke onderwijslocatie FG en M&G 2e fase? Januari 2019 – Utrecht September 2019 – Utrecht
Aantal gesubsidieerde plekken JGZ: 51
IZB: 10
TB: 2
MMK: 2
FG: 15
2e fase: 28
JGZ: 51
IZB: 10
2e fase: 28
Online solliciteren 1 augustus t/m 14 september 2018 1 februari t/m 15 maart 2019
Kandidaat ontvangt bericht of hij/zij wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure 2 oktober 2018 2 april 2019
STARR-interview 8 t/m 19 oktober 2018 8 t/m 19 april 2019
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 15 oktober 2018 15 april 2019
Sluitingsdatum selectieprocedure 22 oktober 2018 22 april 2019
Kandidaat ontvangt bericht over de uitkomst van de selectie en de plaatsingsprocedure 6 november 2018 7 mei 2019
Niet-geschikt bevonden kandidaten kunnen contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie voor een toelichting op de afwijzing 7 t/m 21 november 2018 7 t/m 21 mei 2019

Selectieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en wordt ingezet om te bepalen of de kandidaat geschikt is om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M&G.

Reglement

Voor de selectieprocedure wordt het ‘Reglement voor de selectiecommissie van de opleiding (profiel) arts M&G’ gevolgd.

Briefselectie

De binnen de aanmeldingsperiode ingediende sollicitaties worden beoordeeld door een selectiecommissie aan de hand van onderstaande criteria. De selectiecommissies beslissen of een kandidaat wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure.

Criteria briefselectie

De briefselectie geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

 • Motivatie voor het werkveld/-opleiding
 • CV passend bij het werkveld/-opleiding
 • Beheersing Nederlandse taal
 • Reflectie op eerdere afwijzing (STARR-interview)

Afwijzing op brief

Indien een brief wordt afgekeurd, toetst een tweede beoordelaar de afwijzing aan de hand van de criteria. Wanneer de tweede beoordelaar de brief goedkeurt, neemt een daartoe aangewezen hoofd opleiding M&G een definitieve beslissing over het al dan niet uitnodigen van de kandidaat voor het vervolg van de selectieprocedure.

Berichtgeving

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, bestaande uit het STARR-interview, ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure ontvangen uiterlijk drie weken na sluitingstijd, namens de hoofden opleiding M&G, bericht van SOGEON.

STARR-interview

Voor het interview (1 interview van 50 minuten) wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode om competenties uit te vragen. Kandidaten wordt gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt.
Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’).

Berichtgeving uitslag selectieprocedure

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat al dan niet geschikt is om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M&G. SOGEON bericht de kandidaten, namens de hoofden en per brief, of zij al dan niet geschikt zijn bevonden.
De berichtgeving over de uitkomst van de selectieprocedure (STARR-interview), aan zowel de kandidaten die geschikt als de kandidaten die niet-geschikt zijn bevonden om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M&G, vindt plaats na uitvoering van de plaatsingsprocedure (zie verderop onder Plaatsingsprocedure) en uiterlijk een week na de laatste dag van de selectieprocedure.

Geschikt

Geschikt bevonden kandidaten komen automatisch in de plaatsingsprocedure terecht. Geschikt bevonden kandidaten ontvangen bericht over de uitslag van de selectieprocedure tegelijkertijd met de uitkomst van de plaatsingsprocedure (zie onder tabblad Planning).

Niet-geschikt

Kandidaten die (nog) niet-geschikt zijn bevonden voor de opleiding tot (profiel)arts M&G kunnen gedurende een periode van 2 weken contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie voor een toelichting op de reden van afwijzing (zie onder tabblad Planning).
Afgewezen kandidaten dienen opnieuw te solliciteren indien zij in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats en in de brief te reflecteren op de reden van afwijzing na het STARR-interview.

Informatie en contact

Vragen of problemen bij het online solliciteren? Neem contact op met Stichting SOGEON via telefoonnummer 030-8100500 (NSPOH) of 088-8666270 (TNO), of stuur een e-mail naar support@stichtingsogeon.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

Toewijzen, matching en plaatsingsprocedure

De gestandaardiseerde selectieprocedure maakt landelijke toewijzing van opleidingsplekken mogelijk. De gehele plaatsingsprocedure heeft tot doel dat de opleidingscapaciteit volledig wordt benut, rekening houdend met de voorkeuren van een geschikt bevonden kandidaat en een goede landelijke spreiding van opleidingsplekken die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte aan voldoende (profiel)artsen M&G.

De procedure

Kandidaten die geschikt zijn bevonden voor de (profiel)opleiding vallen onmiddellijk onder de plaatsingsprocedure. Het is niet mogelijk een eerste plaatsingsronde over te slaan. Van kandidaten die solliciteren wordt dan ook verwacht dat zij per de eerstvolgende startdatum van de (profiel) opleiding (een half jaar later) ook daadwerkelijk kunnen starten met de opleiding. Lees alle voorwaarden goed door.

Start procedure

Zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is bij SOGEON wordt de uitvoering van de toewijzing van opleidingsplaatsen gestart. Dit proces is semi-geautomatiseerd en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M&G van de opleidingsinstituten.

Berichtgeving

SOGEON informeert de kandidaten, zodra de uitkomst van de toewijzing bekend is en uiterlijk een week na de laatste dag van de selectieprocedure.

Kandidaten ontvangen bericht of zij:
– Geschikt/ongeschikt zijn bevonden om te starten met de (profiel) opleiding.
– Indien geschikt bevonden: welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen en bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Het verloop van de procedure

De toewijzing, matching en plaatsingsprocedure verloopt als volgt:

Stap 1: Toewijzing gebaseerd op de voorkeurslijst

De toewijzing van opleidingsplaatsen geschiedt aan de hand van een door de kandidaten ingevulde voorkeurslijst. Kandidaten geven bij hun sollicitatie in het aanmeldingsformulier aan bij welke opleidingsinstellingen hij/zij bij voorkeur geplaatst wil worden.  Op plek 1 van de lijst zet de kandidaat de opleidingsinstelling waar hij/zij het liefst geplaatst wordt, op plek 2 een opleidingsinstelling als de instelling op plek 1 niet beschikbaar is enzovoort. Het maximaal aantal voorkeuren dat opgegeven kan worden bedraagt 6. Een kandidaat vergroot zijn of haar kansen om geplaatst te worden op een aangegeven instelling door zoveel mogelijk voorkeuren in te vullen.
Via een computerprogramma wordt, zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is, een willekeurige volgorde gemaakt van alle geschikt bevonden kandidaten. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.

Stap 2: Toewijzing o.b.v. voorkeurslijst en aantal beschikbare plekken

De eerste kandidaat van de willekeurige volgorde wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling die het hoogst op zijn/haar voorkeurslijst staat. Dit gebeurt daarna met de tweede kandidaat enzovoort, totdat er een kandidaat is waarvoor er geen plek meer is bij de opleidingsinstelling die op de eerste plek van zijn/haar voorkeurslijst staat. Als deze kandidaat een tweede voorkeur heeft ingevuld, wordt geprobeerd de kandidaat daar te plaatsen. Als dat niet lukt wordt gekeken naar de derde voorkeur enzovoort. Als alle opleidingsinstellingen op de voorkeurslijst van de kandidaat geen plaatsen meer heeft, gaat SOGEON over tot handmatige toewijzing. Hierbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de regio waar de kandidaat uit afkomstig is.
Dit proces herhaalt zich totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt.

Stap 3: Matchen kandidaat en opleidingsinstelling

1) Kandidaten ontvangen een bevestiging van het succesvol verlopen van het selectieproces waarbij ze verzocht worden tot het plannen van een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling waar ze aan zijn toegewezen. Dit is een gesprek tussen de deelnemer en opleidingsinstelling zonder aanwezigheid van het opleidingsinstituut.
2) De opleidingsinstelling wordt gelijktijdig geïnformeerd door het opleidingsinstituut.
3) Kandidaat heeft een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling. Wanneer vanuit het matchingsgesprek blijkt dat zowel kandidaat als opleidingsinstelling van mening zijn dat dit geen optimale match is wordt een volgende leerwerkplek toegewezen. Maximum aantal keer dat is toegestaan om van  beide kanten de plaatsing af te wijzen, is 1 keer. Kandidaat wordt opnieuw toegewezen aan een andere opleidingsinstelling. Wanneer dit wederom niet resulteert in een match stopt de procedure voor de kandidaat en is hij/zij uitgesloten van deze startronde. De  kandidaat mag wederom inschrijven voor de volgende selectieronde.

Stap 4: Definitief plaatsen kandidaat bij opleidingsinstelling

1) Het opleidingsinstituut wordt geïnformeerd door de opleidingsinstelling of het matchingsgesprek geleid heeft tot een definitieve plaatsing.
2) Nadat het matchingsgesprek heeft plaatsgevonden en er een match is, wordt de kandidaat definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH. Er vindt overdracht van gegevens plaats naar SBOH om de contracten op te stellen.
3) Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut en de opleidingsinstelling.

Stap 5: SOGEON sluit plaatsingsprocedure

SOGEON sluit vervolgens de plaatsingsprocedure en controleert de uitvoering.

Lees, voor het indienen van je sollicitatie, goed onderstaande voorwaarden en bepalingen door!

Informatie en contact

Vragen of problemen bij online solliciteren? Neem contact op met Stichting SOGEON via telefoonnummer 030-8100500 (NSPOH) of 088-8666270 (TNO), of stuur een e-mail naar support@stichtingsogeon.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

Kaart

   

  Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

  Voor de profielopleiding Forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden. De opleidingsregio’s komen overeen met de tien politieregio’s. Per regio zijn wel één of twee instellingen aanspreekpunt voor de opleiding. Als je solliciteert en je geeft je voorkeur op voor één van de opleidingsregio’s, dan ben je gedurende de gehele opleiding bij meerdere opleidingsinstellingen in de regio werkzaam.

  Opleidingsregio Instellingen
  Noord-Nederland GGD Fryslân, GGD Groningen, GGD Drenthe
  Oost-Nederland GGD IJsselland, GGD Twente, GGD Noord- en Oost-Gelderland
  Midden-Nederland GGD Flevoland, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD regio Utrecht
  Limburg GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord
  Oost-Brabant GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant
  Zeeland/West-Brabant GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Zeeland
  Rotterdam FARR
  Den Haag GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden
  Amsterdam/Zaanstreek-Waterland GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland
  Noord-Holland GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland