solliciteren 2021-02-02T12:54:59+00:00

Solliciteren

Solliciteren

Wil je (profiel)arts M+G worden? Dan kun je online solliciteren bij SOGEON

Het sollicitatieproces ziet er als volgt uit: Arts M+G sollicitatieprocedure 2021 website

Voorwaarden

Om te kunnen solliciteren dien je te beschikken over een erkend diploma voor basisarts (uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding).
Kandidaten die geschikt worden bevonden en een plaats krijgen toegewezen dienen bij de start van de opleiding te beschikken over een geldige BIG-registratie.

Let op: Als je solliciteert dien je ook per de eerstvolgende startdatum te kunnen beginnen met de opleiding.

Op de selectie en plaatsing van aios (profiel)arts M+G zijn van toepassing:

Privacy statement

Lees het privacy statement van SOGEON met betrekking tot de sollicitatieprocedure.

Planning

Sollicitatieperiodes starten twee keer per jaar: op 1 februari en 1 augustus.
Houd daarbij alvast rekening met de periode waarin het STARR-interview plaatsvindt.

Start (profiel)opleiding arts M+G: Start (profiel)opleiding arts M+G:
Cohort september 2021 Cohort maart 2022
Onderwijslocaties profiel JGZ Zwolle (NSPOH) of Eindhoven (TNO) Utrecht (NSPOH) of Leiden (TNO)
Onderwijslocatie overige profielen Utrecht Utrecht
Welke profielen starten: JGZ 1e fase
JGZ 2e fase
IZB 1e fase
IZB 2e fase
MMK 2e fase
TBC 1e fase
FG 2e fase
VA 1e fase
Medio mei 2021 wordt bekend gemaakt welke profielen er starten voor het cohort maart 2022.
Online solliciteren 1 februari 2021 t/m 7 maart 2021 1 augustus 2021 t/m 7 september 2021
Berichtgeving uitslag
briefselectie
18 maart 2021 16 september 2021
STARR-interview 29 maart t/m 16 april 2021 27 september t/m 15 oktober 2021
Uiterste mogelijkheid om documenten te wijzigen 7 maart 2021 7 september 2021
Uiterste mogelijkheid om voorkeuren te wijzigen 15 april 2021 14 oktober 2021
Sluitingsdatum selectieprocedure 16 april 2021 15 oktober 2021
Kandidaat ontvangt bericht over de uitkomst van de selectie en de plaatsingsprocedure 30 april 2021 9 november 2021
Niet toegelaten kandidaten kunnen in de sollicitatiemanager het terugkoppelingsformulier raadplegen voor een toelichting op de afwijzing. 1 t/m 22 mei 2021 10 t/m 24 november 2021
Periode waarin matchingsgesprek met de opleidingsinstelling moet plaatsvinden 1 t/m 29 mei 2021 10 t/m 24 november 2021
Kandidaat ontvangt afsluitende e-mail over de definitieve plaatsing Begin juni 2021 1 december 2021

 

Selectieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en wordt ingezet om te bepalen of de kandidaat geschikt is om te starten met de opleiding tot (profiel)arts M+G.

Reglement

Voor de selectieprocedure wordt het Reglement Selectiecommissie opleiding (profiel) Arts M+G gevolgd.

Briefselectie

De binnen de aanmeldingsperiode ingediende sollicitaties worden beoordeeld door een selectiecommissie aan de hand van onderstaande criteria. De selectiecommissies beslissen of een kandidaat wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure.

Criteria briefselectie

De briefselectie geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

 • Motivatie voor het werkveld/-opleiding. Kunnen aantonen hoe het vak is verkend is een pré
 • CV passend bij het werkveld/-opleiding
 • Beheersing Nederlandse taal
 • Reflectie op eerdere afwijzing (STARR-interview)

Afwijzing

Indien een sollicitatie naar een opleidingsplek wordt afgewezen, toetst een tweede beoordelaar de afwijzing aan de hand van de criteria. Wanneer de tweede beoordelaar de sollicitatie goedkeurt, neemt een daartoe aangewezen hoofd opleiding M+G een definitieve beslissing over het al dan niet uitnodigen van de kandidaat voor het vervolg van de selectieprocedure.

Berichtgeving

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure, bestaande uit het STARR-interview, ontvangen uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode bericht. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure ontvangen uiterlijk drie weken na sluitingstijd, namens de hoofden opleiding M+G, bericht van SOGEON.

STARR-interview

Voor het interview (60 minuten) wordt gebruikgemaakt van de STARR-methode om competenties uit te vragen. Kandidaten wordt gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe de kandidaat in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt.
Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat de taak (T) was, hoe de kandidaat gehandeld heeft (A van ‘actie’) en, wat het resultaat (R) was. Ook wordt gevraagd hoe de kandidaat erop terugkijkt (R van ‘reflectie’). Naast de competenties wordt in dit gesprek stil gestaan bij de motivatie om voor dit vak te kiezen. Belangrijk hierbij is aan te tonen hoe het vak is verkend. Mocht blijken dat er na afloop van dit gesprek nog behoefte is aan een vervolggesprek, dan wordt dit gesprek in de periode van de STARR-interviews ingepland. Meer informatie over de STARR-methodiek: STARR-methode.

Berichtgeving uitslag selectieprocedure

Op basis van de selectieprocedure wordt bepaald of een kandidaat al dan niet toegelaten wordt tot de opleiding tot (profiel)arts M+G. SOGEON bericht de kandidaten, namens de hoofden en per brief, of zij al dan niet zijn toegelaten.
De berichtgeving over de uitkomst van de selectieprocedure (STARR-interview) aan de kandidaten die toegelaten zijn en kandidaten die niet toegelaten zijn tot de opleiding, vindt plaats na uitvoering van de plaatsingsprocedure (zie verderop onder Plaatsingsprocedure). Zie hiervoor de data die bij de Planning vermeld staan.

Toegelaten

Toegelaten kandidaten komen automatisch in de plaatsingsprocedure terecht. Zij ontvangen bericht over de uitslag van de selectieprocedure tegelijkertijd met de uitkomst van de plaatsingsprocedure (zie onder tabblad Planning).

Niet toegelaten 

Kandidaten die (nog) niet zijn toegelaten voor de opleiding tot (profiel)arts M+G kunnen gedurende een periode van 2 weken contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie voor een toelichting op de reden van afwijzing (zie onder tabblad Planning).
Afgewezen kandidaten dienen opnieuw te solliciteren indien zij in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats en in de brief te reflecteren op de reden van afwijzing na het STARR-interview.

Informatie en contact

Vragen of problemen bij het online solliciteren? Neem contact op met Stichting SOGEON via telefoonnummer 030-8100500 (NSPOH) of 088-8666270 (TNO), of stuur een e-mail naar support@sogeon.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

Toewijzen, matching en plaatsingsprocedure

De gestandaardiseerde selectieprocedure maakt landelijke toewijzing van opleidingsplekken mogelijk. De gehele plaatsingsprocedure heeft tot doel dat de opleidingscapaciteit volledig wordt benut, rekening houdend met de voorkeuren van een geschikt bevonden kandidaat en een goede landelijke spreiding van opleidingsplekken die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte aan voldoende (profiel)artsen M+G.

De procedure

Kandidaten die geschikt zijn bevonden voor de (profiel)opleiding vallen onmiddellijk onder de plaatsingsprocedure. Het is niet mogelijk een eerste plaatsingsronde over te slaan. Van kandidaten die solliciteren wordt dan ook verwacht dat zij per de eerstvolgende startdatum van de (profiel) opleiding (een half jaar later) ook daadwerkelijk kunnen starten met de opleiding. Lees alle voorwaarden goed door.

Start procedure

Zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is bij SOGEON wordt de uitvoering van de toewijzing van opleidingsplaatsen gestart. Dit proces is semi-geautomatiseerd en wordt uitgevoerd onder toezicht van de hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten. Hierbij wordt, naast de voorkeuren, rekening gehouden met een goede landelijke spreiding. SOGEON behoudt zich, dientengevolge, het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

Berichtgeving

SOGEON informeert de kandidaten, zodra de uitkomst van de toewijzing bekend is en overeenkomstig de data die genoemd zijn bij de Planning.

Kandidaten ontvangen bericht of zij:
– Wel of niet zijn toegelaten tot de (profiel) opleiding.
– Indien geschikt bevonden: welke opleidingsplaats zij toegewezen hebben gekregen en bij welk opleidingsinstituut de (profiel)opleiding gevolgd wordt.

Het verloop van de procedure

De toewijzing, matching en plaatsingsprocedure verloopt als volgt:

Stap 1: Toewijzing gebaseerd op de voorkeurslijst en landelijke spreiding

De toewijzing van opleidingsplaatsen geschiedt aan de hand van een door de kandidaten ingevulde voorkeurslijst en de landelijke spreiding waar het landelijk werkgeverschap een verantwoordelijkheid in heeft. Kandidaten geven bij hun sollicitatie in het aanmeldingsformulier aan bij welke opleidingsinstellingen hij/zij bij voorkeur geplaatst wil worden.  Op plek 1 van de lijst zet de kandidaat de opleidingsinstelling waar hij/zij het liefst geplaatst wordt, op plek 2 een opleidingsinstelling als de instelling op plek 1 niet beschikbaar is enzovoort. Het maximaal aantal voorkeuren dat opgegeven kan worden bedraagt 6. Een kandidaat vergroot zijn of haar kansen om geplaatst te worden op een aangegeven instelling door zoveel mogelijk voorkeuren in te vullen.
Via een computerprogramma wordt, zodra de uitkomst van de selectieprocedure bekend is, een willekeurige volgorde gemaakt van alle geschikt bevonden kandidaten. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.

Stap 2: Toewijzing o.b.v. voorkeurslijst en aantal beschikbare plekken

De eerste kandidaat van de willekeurige volgorde wordt geplaatst bij de opleidingsinstelling die het hoogst op zijn/haar voorkeurslijst staat. Dit gebeurt daarna met de tweede kandidaat enzovoort, totdat er een kandidaat is waarvoor er geen plek meer is bij de opleidingsinstelling die op de eerste plek van zijn/haar voorkeurslijst staat. Als deze kandidaat een tweede voorkeur heeft ingevuld, wordt geprobeerd de kandidaat daar te plaatsen. Als dat niet lukt wordt gekeken naar de derde voorkeur enzovoort. Als alle opleidingsinstellingen op de voorkeurslijst van de kandidaat geen plaatsen meer heeft, gaat SOGEON over tot handmatige toewijzing. Hierbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de regio waar de kandidaat uit afkomstig is. Dit proces herhaalt zich totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt. Als alle kandidaten geplaatst zijn, wordt er gekeken naar de landelijke spreiding. Dit kan betekenen dat SOGEON afwijkt van de opgegeven voorkeuren om dit belang te dienen.

Stap 3: Matchen kandidaat en opleidingsinstelling

1) Kandidaten ontvangen een bevestiging van het succesvol verlopen van het selectieproces waarbij ze verzocht worden tot het plannen van een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling waar ze aan zijn toegewezen. Dit is een gesprek tussen de deelnemer en opleidingsinstelling zonder aanwezigheid van het opleidingsinstituut.
2) De opleidingsinstelling wordt gelijktijdig geïnformeerd door het opleidingsinstituut.
3) Kandidaat heeft een matchingsgesprek met de opleidingsinstelling. Wanneer vanuit het matchingsgesprek blijkt dat zowel kandidaat als opleidingsinstelling van mening zijn dat dit geen optimale match is wordt een volgende leerwerkplek toegewezen. Maximum aantal keer dat is toegestaan om van  beide kanten de plaatsing af te wijzen, is 1 keer. Kandidaat wordt opnieuw toegewezen aan een andere opleidingsinstelling. Wanneer dit wederom niet resulteert in een match stopt de procedure voor de kandidaat en is hij/zij uitgesloten van deze startronde. De  kandidaat mag wederom inschrijven voor de volgende selectieronde.

Stap 4: Definitief plaatsen kandidaat bij opleidingsinstelling

1) Het opleidingsinstituut wordt geïnformeerd door de opleidingsinstelling of het matchingsgesprek geleid heeft tot een definitieve plaatsing.
2) Nadat het matchingsgesprek heeft plaatsgevonden en er een match is, wordt de kandidaat definitief geplaatst en treedt in dienst bij de SBOH. Er vindt overdracht van gegevens plaats naar SBOH om de contracten op te stellen.
3) Na indiensttreding bij de SBOH, vindt de introductie plaats binnen het betreffende opleidingsinstituut en de opleidingsinstelling.

Stap 5: SOGEON sluit plaatsingsprocedure

SOGEON sluit vervolgens de plaatsingsprocedure en controleert de uitvoering.

Lees, voor het indienen van je sollicitatie, goed onderstaande voorwaarden en bepalingen door.

Informatie en contact

Vragen of problemen bij online solliciteren? Neem contact op met Stichting SOGEON via telefoonnummer 030-8100500 (NSPOH) of 088-8666270 (TNO), of stuur een e-mail naar support@sogeon.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

Klik op het bolletje in de landkaart voor de contactpersoon en -gegevens van de betreffende opleidingsplek.

Kaart

  Opleidingsplekken Arts M+G 2e fase JGZ niet gereserveerd voor eigen aios

  Deze opleidingsinstellingen stellen opleidingsplekken beschikbaar voor aios van anderen instellingen. Met het kiezen van je voorkeuren in de sollicitatiemanager kun je hier rekening mee houden.

  Opleidingsinstelling Plekken
  GGD Amsterdam (Amsterdam) 2
  Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  (Bussum) 1
  Sante partners (Tiel) 1
  GGD Noord- en Oost-Gelderland 1
  VGGM/GGD Gelderland-Midden (Arnhem) 1
  JGZ Kennemerland (Velserbroek, regio Haarlem) 1
  GGD Zuid Limburg (Heerlen) 3

  Opleidingsnetwerk opleiding tot infectieziektebestrijding

  Voor de opleiding tot infectieziektebestrijding wordt gebruikt gemaakt van een opleidingsnetwerk infectieziektebestrijding.

  Forensische geneeskunde: samenwerking in opleidingsregio’s

  Voor de profielopleiding forensische geneeskunde is gekozen om in regionale samenwerkingsverbanden op te leiden.