Informatie procedure matchingsgesprekken

Introductie matchingsgesprek

De kandidaat met wie de instelling het matchingsgesprek voert, is al geselecteerd op geschiktheid voor de opleiding. Dit is gebeurd door een landelijke selectiecommissie bestaande uit een instituutsopleider, praktijkopleider en aios. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van de STARR-methodiek. De kandidaat wordt door SOGEON gevraagd contact op te nemen met de opleidingsinstelling waar hij/zij een plek aangeboden krijgt.

Er is geselecteerd op generieke competenties en op 1 of meer specifieke competenties. Bekijk de competenties.
Naast de competenties is er nadrukkelijk stilgestaan bij de motivatie van een kandidaat om voor deze opleiding en dit vak te kiezen.

Doel matchingsgesprek

Het doel van dit gesprek is om vast te stellen of kandidaat en opleidingsinstelling bij elkaar passen. Het gaat dus om de “klik” tussen beoogd opleider, beoogd aios en werkplek. Daarnaast is het goed om de rollen en verwachtingen met elkaar te bespreken ten aanzien van de opleidingsplek/locatie. Denk hierbij aan werkzaamheden, werkomgeving etc. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er geselecteerd wordt voor de opleiding. Dat is al gedaan door de landelijke selectiecommissie.

Bespreekpunten om tijdens het gesprek af te stemmen:

  • Wat is je leerstijl (aios) en wat is je opleidersstijl (praktijkopleider).
  • Functioneren in het team, teamrollen.
  • Wat verwacht je van de opleiding of van de aios.
  • Wat kenmerkt de organisatie waarin je wordt opgeleid?
  • Wie is contactpersoon bij de start van de opleiding binnen de instelling.
  • Wie wordt de beoogd praktijkopleider (goed als deze ook aansluit tijdens het matchingsgesprek)
  • Wat wordt de opleidingslocatie (dit kan per instelling verschillen).

Welke informatie krijgt de opleidingsinstelling voorafgaand aan het gesprek?

Vanuit SOGEON wordt het cv meegestuurd. Verder wordt er geen inhoudelijke informatie verstrekt over de kandidaat of de plaatsgevonden selectie, behalve dat de arts in kwestie geselecteerd is op basis van de bovengenoemde competenties.

Wat als het geen match is?

Als er geen match is, dus als de instelling van mening is dat deze kandidaat niet bij hen in opleiding kan, dan wordt de kandidaat voorgesteld aan een andere opleidingsinstelling (indien er nog een opleidingsplek beschikbaar is). Voor de opleidingsinstelling betekent dit dat we een nieuwe kandidaat toewijzen, indien deze nog beschikbaar is. Hierin kunnen we geen garanties geven. De aios mag ook een opleidingsplaats weigeren. Hij/zij mag dit maximaal 1 keer doen. Hierna stopt deze procedure voor de kandidaat. Hij/zij kan in de volgende procedure weer solliciteren.

Voor de opleiding jeugdarts 2e fase geldt: bij een eerste mismatch, blijft de subsidieplek in eerste instantie bij de opleidingsinstelling, deze krijgt een nieuwe kandidaat op de plek geloot, indien deze beschikbaar is. Bij een tweede mismatch komt deze opleidingsplek te vervallen dit cohort. Voor meer informatie bekijk onze voorwaarden (kopje matchingsgesprek en naplaatsingsprocedure) en de informatie over het verdeelmodel.

Communicatie na het gesprek

De terugkoppeling na het matchingsgesprek wordt aan SOGEON doorgegeven via een formulier welke aan opleidingsinstelling en kandidaat toegestuurd wordt. Hoe het proces verder verloopt kun je vinden op onze planning.

Overige info
Voorwaarden

2022-10-04T14:27:51+00:00