Voorwaarden sollicitatieproces (profiel)opleidingen

Deze voorwaarden zijn bedoeld om kandidaten te selecteren op geschiktheid en plaatsing voor de (profiel)opleidingen arts M+G en de profiel opleiding forensische geneeskunde. Er wordt niet geselecteerd voor een baan.  

Voorwaarden binnen de sollicitatieprocedure

 • De sollicitatierondes voor de profielopleidingen 1e fase of 2e fase arts M+G of de profielopleiding forensische geneeskunde vindt, afhankelijk van de opleiding, één of tweemaal per jaar plaats. De aanmeldperioden en de planning staan op de website artsmg.nl vermeld.
 • Om te kunnen solliciteren dient een kandidaat voor de sluitingsdatum zijn/haar sollicitatiegegevens volledig en naar waarheid te hebben ingediend.
 • Sollicitanten die nog niet in het bezit zijn van een artsdiploma c.q. nog niet ongeclausuleerd zijn ingeschreven in het BIG-register, dienen uiterlijk acht weken voor de startdatum van de opleiding te beschikken over hun artsdiploma om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats via een videoverbinding, aan de hand van de STARR-methodiek.
 • Alleen kandidaten die op basis van de (verkorte) selectieprocedure geschikt bevonden zijn om met de opleiding tot (profiel)arts M+G en de opleiding forensische geneeskunde te starten, worden meegenomen in de toewijzings- en plaatsingsprocedure.
 • Een plaatsing vanuit SOGEON is pas definitief als deze door SOGEON formeel bevestigd is. Daarna worden er allerlei zaken in gang gezet om nog formeel te kunnen starten met de opleiding (registratie RGS, opleidingsovereenkomst, arbeidscontract SBOH etc.).

Verkorte selectieprocedure

Wanneer kandidaten in het bezit zijn van een van deze twee documenten, komen zij in aanmerking voor de verkorte selectieprocedure, zonder STARR-interview:

Toelichting verklaring verkorte selectieprocedure

 • Kandidaten die in het selectieproces geschikt bevonden zijn, maar niet worden geplaatst in de daaropvolgende plaatsingsprocedure, ontvangen een verklaring verkorte selectieprocedure.
 • Reeds toegewezen kandidaten die wegens medische redenen niet kunnen starten op hun opleidingsplek, kunnen op verzoek een verklaring verkorte selectieprocedure ontvangen.
 • De verklaring verkorte selectieprocedure is 1 jaar geldig. In de volgende ronde (in principe 1 of 2 aanmeldperiodes, afhankelijk van de opleiding) dienen zij opnieuw te solliciteren. Deze verklaring kunnen zij uploaden bij het invullen van het sollicitatieformulier als bewijslast. Deze kandidaten komen dan in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure.

Toelichting geschiktheidsverklaring van het opleidingsinstituut

 • Kandidaten die beschikken over een geschiktheidsverklaring 2e fase, afgegeven door het opleidingsinstituut NSPOH of TNO, komen in aanmerking voor een verkorte selectieprocedure. Genoemde verklaring kan de kandidaat uploaden bij het invullen van het sollicitatieformulier als bewijslast.

Matchingsgesprek

Voordat de kandidaat definitief geplaatst kan worden voor de opleiding, wordt er een matchingsgesprek gevoerd met de door SOGEON toegewezen opleidingsinstelling. Kandidaten nemen het initiatief om een gesprek in te plannen met de opleidingsinstelling.

 • De kandidaat kan eenmalig een opleidingsplek afwijzen in één sollicitatieronde. Wanneer er een mismatch is, wordt de kandidaat, samen met anderen uitgelote en niet gematchte kandidaten meegenomen in de naplaatsingsprocedure, mits er voldoende subsidie- en opleidingsplekken zijn, (zie kopje naplaatsingsprocedure). Voor de opleiding JGZ 2e fase geldt een afwijkende procedure (hieronder beschreven).
 • Indien een 2e plaatsing wordt afgewezen, dan wordt de kandidaat uitgesloten van deelname in de huidige plaatsingsronde en mag hij/zij zich pas weer aanmelden in een volgende aanmeldperiode.
 • De opleidingsinstelling kan, indien beschikbaar, in de naplaatsingsprocedure nog een kandidaat toegewezen krijgen, dit is ook afhankelijk van het aantal beschikbare subsidieplekken en de landelijke spreiding. Dit is ter beoordeling van SOGEON.

Opleidingsplekken

Algemeen

Landelijke spreiding

 • De selectieprocedure maakt landelijke toewijzing van opleidingsplekken mogelijk. De gehele plaatsingsprocedure heeft tot doel de opleidingscapaciteit volledig te benutten. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de geschikt bevonden kandidaat en een goede landelijke spreiding van opleidingsplekken die tegemoetkomt aan de maatschappelijke behoefte aan voldoende (profiel)artsen M+G en de opleiding forensische geneeskunde. SOGEON behoudt zich het recht voor af te wijken van de opgegeven voorkeuren.

Aanvullende voorwaarden aanbieden opleidingsplekken

 • Een opleidingsinstelling kan opleidingsplekken aanbieden tot de uiterste datum van de inventarisatie van de opleidingsplekken (één maand voor de start van de sollicitatieprocedure).
 • Afhankelijk van het moment van aanbieden van de opleidingsplekken na de inventarisatiedatum kunnen deze al dan niet meegenomen worden in het (na)plaatsingsproces (o.a. afhankelijk van aantal reeds aangeboden opleidingsplekken en moment van wijzigingen van voorkeuren van kandidaten). Dit is ter beoordeling van SOGEON.
 • De opleidingsinstelling kan geen invloed uitoefenen op de plaatsing van de kandidaten in de 1e fase van de opleiding en voor de opleiding forensische geneeskunde. De opleidingsinstelling krijgt een kandidaat aangeboden op een opleidingsplek en voert daarna een matchingsgesprek met de kandidaat.

2e fase opleidingen

 • Voor de 2e fase opleidingen geldt de voorkeur dat een opleidingsinstelling een kandidaat opgeeft bij het beschikbaar stellen van een opleidingsplek.
 • De aangeboden opleidingsplekken voor de 2e fase met een kandidaat krijgen prioriteit in het verdelen van de subsidieplekken boven opleidingsplekken waar nog geen kandidaat aan verbonden is.

Naplaatsingsprocedure (optioneel)

 • SOGEON behoudt zicht het recht voor om indien de omstandigheden zich daartoe lenen een naplaatsingsprocedure in te stellen.
 • Een naplaatsingsprocedure is erop gericht om landelijke spreiding te bewerkstellingen en zoveel mogelijk gesubsidieerde opleidingsplekken in te vullen. Dit proces is niet geautomatiseerd.
 • Een naplaatsingsprocedure wordt ingesteld indien in een selectieronde blijkt dat:
  • Er kandidaten over zijn die geschikt bevonden zijn maar niet geplaatst of gematcht kunnen worden, dan wel een opleidingsplek om uiteenlopende redenen hebben geweigerd.
  • Er subsidieplekken over zijn voor deze ronde/ dan wel het betreffende jaar (in te vullen door SOGEON) én er ruimte is binnen de opleiding bij het opleidingsinstituut (grootte van de groep).

In de naplaatsingprocedure kan SOGEON de volgende acties ondernemen:

 • Een extra inventarisatie doen onder de opleidingsinstellingen met de vraag of zij een extra opleidingsplek willen aanbieden. Dit kan ook gericht zijn op specifieke regio’s.
 • Opleidingsinstellingen benaderen die hebben aangegeven één of meerder (extra) opleidingsplek(ken) te willen aanbieden na de start van de sollicitatieprocedure.

Kandidaten die in de plaatsingsronde van de betreffende aanmeldperiode initieel niet geplaatst zijn, krijgen in de naplaatsingsprocedure waar mogelijk prioriteit boven kandidaten die een opleidingsplek geweigerd hebben of niet gematcht zijn. Dit is ter beoordeling van SOGEON.

 • De naplaatsingsprocedure gaat alleen op als er nog opleidingsplekken beschikbaar zijn (subsidieplekken en opleidingsplekken bij opleidingsinstellingen). Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de kandidaten (voor zover mogelijk) en met de landelijke spreiding. Dit is ter beoordeling aan SOGEON.
 • Kandidaten die een plek weigeren en ook in de naplaatsingsprocedure niet geplaatst kunnen worden, hebben recht op een verklaring verkorte selectieprocedure. De naplaatsingsprocedure gaat alleen op als er nog opleidingsplekken beschikbaar zijn (subsidieplekken en opleidingsplekken bij opleidingsinstellingen). Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de kandidaten (voor zover mogelijk) en met de landelijke spreiding. Dit is ter beoordeling aan SOGEON.

Opleidingsinstituut

Toewijzing opleidingsinstituut

 • De kandidaat kan geen voorkeur uitspreken voor een opleidingsinstituut. De toewijzing aan het opleidingsinstituut is gekoppeld aan de opleidingsinstelling(en) waar de kandidaat definitief geplaatst wordt en blijft gedurende de gehele onderwijsperiode van kracht.

In dienst treden

 • Aios die een 1e fase opleiding volgen, komen in dienst bij de SBOH. Eventueel komt de kandidaat in aanmerking voor de salarisgarantieregeling . Voor meer informatie over de salarisgarantieregeling verwijzen we naar Cao SBOH (sboh.nl).
 • Voor aios die een 2e fase opleiding gaan volgen geldt het volgende:
  • Profielartsen in dienst van een werkgever die ook opleidingsinstelling is kunnen tot en met 2023 in dienst blijven bij deze werkgever wanneer zij starten aan de 2e fase opleiding bij deze opleidingsinstelling, indien zij daar door SOGEON een plek toegewezen krijgen.
  • Kandidaten die gedurende hun 1e fase opleiding in dienst waren bij de SBOH, komen tijdens de 2e fase opleiding ook in dienst bij de SBOH. Deze groep komt niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

Minimale aanstelling

 • Het model is gebaseerd op een fulltime aanstelling. Bij een parttime aanstelling wordt de opleidingsduur verrekend en worden de stageperiodes aangepast in duur.
 • De parttime factoren die zijn toegestaan vanuit het landelijk werkgeverschap zijn 38 uur (fulltime), 34 uur (0,9 fte), 30,5 uur (0,8 fte) of 26,5 uur (0,7 fte). Bij een kleinere aanstelling zijn de randvoorwaarden om voldoende te leren te mager. Zie schema hieronder wat dit betekent voor de inzet bij de praktijkinstelling.
 • Voor de (profiel)opleidingen arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en arts forensische geneeskunde is een minimum van 0,8 fte wenselijk. Uit evaluaties is gebleken dat dit de voortgang van de opleiding ten goede komt.
 • Alleen voor de opleiding jeugdgezondheidszorg (1e en 2e fase), vertrouwensarts en donorarts is het mogelijk te kiezen voor een aanstelling van 0,7 fte.
Uren p/w Aantal uren onderwijs  p/w* Aantal uren per week bij opleidings- stage instelling Contract in percentages FTE (afgerond) Aantal dagen per week bij opleidings-stage instelling**
38 6,5 31,5 100% 1 fte 4 (elke week ½ uur te veel)
34,5 6,5 28 90,79% 0,9 fte 3,5
30,5 6,5 24 80,26% 0,8 fte 3
26,5 6,5 20 69,70% 0,7 fte 2,5

*Bij de planning van de onderwijsdagen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. Op de dagen dat er geen onderwijs wordt aangeboden ben je werkzaam bij je opleidings- of stageinstelling

**De verdeling van de uren tijdens het praktische deel van de opleiding vindt, met in achtneming van de vereisten van het opleidingsinstituut, plaats in overleg tussen aios en opleidingsinstelling. Meer informatie: Cao SBOH (sboh.nl).

Klachtenprocedure

 • Tot 2 maanden na sluitingsdatum van de selectieprocedure kan een klacht kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar support@sogeon.nl. De klacht wordt als volgt behandeld:
 • De klacht wordt beoordeeld.
 • Benodigde acties worden vastgesteld en eventuele maatregelen worden doorgevoerd.
 • Terugkoppeling aan de inzender over de afhandeling van de klacht.

Overige info
Reglement selectiecommissieleden
Privacy statement
Overgangsregeling

 

2024-03-14T14:53:03+00:00