Reglement selectiecommissie

Reglement voor de selectiecommissie van de (profiel)opleiding Arts M+G en de opleiding forensische geneeskunde

Volgens de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

De sollicitatieprocedure van de opleiding tot (profiel-)arts M+G en profielarts forensische geneeskunde bestaat uit een sollicitatie-, selectie-, toewijzings-, matchings- en plaatsingsprocedure.

Inleiding

Een selectiecommissie is door of namens het hoofd opleiding M+G van het opleidingsinstituut belast met het selecteren van kandidaten die hebben gesolliciteerd naar een plaats in de opleiding (profiel)arts M+G. De selectiecommissie dient zich hierbij te houden aan dit reglement. De toepasselijke regelgeving ligt vast in het Kaderbesluit CGS, te raadplegen via www.knmg.nl.

Artikel 1 Verantwoordelijkheid

 1. De hoofden opleiding M+G van de opleidingsinstituten (hierna: hoofden) zijn verantwoordelijk voor de instelling van de selectiecommissie (hierna: de commissie) en voor het naleven van dit reglement.
 2. De commissie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de selectieprocedure en voor het adviseren aan de hoofden over de geschiktheid van de sollicitant voor het volgen van de opleiding tot (profiel) arts M+G of profielarts forensische geneeskunde.
 3. Wat betreft de besluitvorming over het al dan niet oproepen van sollicitanten op grond van de sollicitatiebescheiden, kunnen de hoofden – om pragmatische redenen – een afwijkende procedure hanteren; de hoofden dienen de selectiecommissie hierover te informeren.

Artikel 2 Samenstelling

 1. De hoofden stellen de commissie in.
 2. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de staf van het opleidingsinstituut, de (praktijk)opleiders en de artsen in opleiding (aios). De vertegenwoordiging van elke geleding heeft binnen de commissie een gelijke stem.
 3. De commissie kan bestaan uit meer kamers met een vertegenwoordiging van elke in lid 2 vermelde geleding. De verschillende kamers worden ingericht aan de hand van de specifieke profielen binnen M+G of forensische geneeskunde.
 4. De leden van de commissie handelen zonder last of ruggenspraak.
 5. De commissie kan specifieke deskundigen raadplegen of inschakelen bij de uitvoering van de selectieprocedure.

Artikel 3 Werkwijze

 1. In de eerste bijeenkomst van de commissie wordt de commissie ingesteld en de werkwijze, bijeenkomsten, het tijdspad en de uitvoering van de selectieprocedure vastgesteld.
 2. De commissie voert de selectieprocedure uit met inachtneming van de onder artikel 5 lid 1 van dit reglement vermelde aandachtspunten.
 3. Op grond van de resultaten van de selectieprocedure adviseert de commissie aan de hoofden welke sollicitanten toegelaten of niet toegelaten kunnen worden tot de opleiding tot (profiel)arts
  M+G of profielarts forensische geneeskunde.
 4. Alle gesprekken en bijeenkomsten vinden online plaats.

Artikel 4 Informatie selectieprocedure

 1. SOGEON nodigt kandidaten uit voor een online STARR-interview. Kandidaten die in aanmerking komen voor een verkorte selectieprocedure worden door SOGEON geïnformeerd en gaan door in de plaatsingsprocedure. Van mogelijke (onvoorziene) wijzigingen dienen uitgenodigde kandidaten op de hoogte te worden gesteld. Kandidaten die niet worden uitgenodigd ontvangen daarvan bericht.
 2. Met de uitnodiging worden de sollicitanten in kennis gesteld van:
  – datum, tijdstip en online gegevens om deel te nemen aan het selectiegesprek;
  – de samenstelling van de commissie;
  – de uitvoering van de selectieprocedure.
 3. Indien de sollicitant bezwaar maakt tegen de samenstelling van de commissie, dient de sollicitant dit gemotiveerd en z.s.m. voor het gesprek kenbaar te maken via support@sogeon.nl. SOGEON beslist op grond van het bezwaar over de wijziging in de samenstelling van de commissie en informeert indien nodig de uitkomst aan de sollicitant en de commissie.
 4. De procedure bevat geen onderdelen die niet bekendgemaakt zijn aan de sollicitant.
 5. Binnen 21 dagen na afloop van de selectieprocedure, wordt de sollicitant, door SOGEON geïnformeerd over de besluitvorming.
 6. Uitgenodigde sollicitanten die niet worden toegelaten tot de opleiding (profiel) arts M+G of forensische geneeskunde, worden gewezen op de mogelijkheid een toelichting te krijgen op de gronden voor de afwijzing.

Artikel 5 Beoordeling

 1. De commissie beoordeelt de uitgenodigde sollicitanten in iedere geval aan de hand van de volgende punten:
  – motivatie voor het werkveld en de opleiding tot (profiel) arts
  – relevantie van het curriculum vitae voor het werkveld en de opleiding (profiel)arts
  – competenties die bij het starten van de opleiding tot (profiel)arts al (deels) aanwezig dienen te zijn
  – zodanige beheersing van de Nederlandse taal dat met succes de opleiding tot (profiel)arts kan worden gevolgd.
 2. De eindbeoordeling van de sollicitanten geschiedt op grond van de weging van de waardering van de in lid 1 vermelde punten.
 3. Op grond van de eindbeoordeling adviseert de commissie de hoofden over de geschiktheid van de sollicitanten voor het volgen van de opleiding (profiel) arts M+G of profielarts forensische geneeskunde. De hoofden besluiten of de sollicitant wel of niet wordt toegelaten tot de opleiding (profiel)arts M+G of profielarts forensische geneeskunde.

Artikel 6 Privacyregelingen

 1. De aan SOGEON ter beschikking gestelde gegevens van de sollicitanten, worden alleen gebruikt ten behoeve van de selectieprocedure en beschikbaar gesteld aan leden van de commissie, de opleidingsinstelling waar kandidaat aan toegewezen wordt, SBOH en het opleidingsinstituut en – indien van toepassing – specifieke deskundigen.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4, worden gegevens van de sollicitanten die niet zijn uitgenodigd en van de sollicitanten die niet zijn geselecteerd, vernietigd of geanonimiseerd bewaard. Het bewaren van deze gegevens in niet geanonimiseerde vorm, kan uitsluitend na expliciete toestemming van de betreffende sollicitant.
 3. Overeenkomstig het bepaalde sub.4 van het document Sollicitatie (profiel) arts M+G worden van sollicitanten die geschikt zijn bevonden en wel of niet zijn geplaatst, gegevens bewaard. Welke gegevens dat zijn en hoe lang de gegevens bewaard worden, kan verschillen en wordt vermeld in het privacy statement met betrekking tot de sollicitatieprocedure.
 4. Leden van de commissie, de hoofden en bureaumedewerkers van SOGEON hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de in het kader van deze procedure bekend geworden gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Tegen het besluit van de hoofden tot wel of niet toegelaten worden tot de opleiding (profiel)arts M+G of profielarts forensische geneeskunde is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de hoofden.

Overige info
Voorwaarden
Privacy statement
Aanmelden lid selectiecommissie

2022-12-06T14:48:48+00:00