Opleiding van de toekomst

25 april 2020 – Op 8 april heeft Het College Geneeskundige Specialismen met veel waardering ingestemd met het landelijk opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid. Een grote stap richting de opleiding van de toekomst.

Goede aansluiting

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is van mening dat de nieuwe opleiding goed aansluit bij hun toekomstvisie. ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee. De nieuwe opleiding biedt flexibiliteit en legt een duidelijke verbinding met de clusters 1 en 3. Het opleidingsplan voldoet aan de criteria van het CGS en is overzichtelijk en duidelijk.’

Eén integrale opleiding

In de nieuwe opleiding is sprake van één integrale opleiding tot arts M+G met vijf deskundigheidsgebieden. Een aantal oude profielen worden hierin met elkaar worden gecombineerd:

  1. JeugdGezondheid (JG)
  2. Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF)
  3. Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM)
  4. Medische Advisering (MA)
  5. Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Beoogde inwerkingtredingsdatum: 1 januari 2022

Het CGS zal de ontwerpbesluiten met eventuele wijzigingen als besluit vaststellen en betrokken instanties op de hoogte brengen. Het vastgestelde Besluit maatschappij en gezondheid wordt tenslotte aan de minister van VWS voorgelegd die formeel moet instemmen met het besluit. Na publicatie van het instemmingsbesluit van de minister van VWS in de Staatscourant kan het besluit in werking treden. Het Kaderbesluit profielen behoeft niet de instemming van de minister, maar de inwerkingtreding daarvan zal afhangen van de inwerkingtreding van het Besluit maatschappij en gezondheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van beide besluiten is 1 januari 2022.

Nauwe samenwerking KAMG en CGS

Het adviesverzoek ontwerpbesluit Maatschappij + Gezondheid en het ontwerp Kaderbesluit profielen zijn beiden tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen KAMG en CGS. Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. KAMG is de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid en vertegenwoordigt de artsen M+G.

2020-07-13T10:25:11+00:00