Verdeelmodel kandidaten JGZ 2e fase

Update 23 september 2021

Verdeling subsidieplekken over opleidingsinstellingen opleiding JGZ 2e fase

Conform eerdere berichtgeving informeren wij je hierbij over de stand van zaken rondom het verdeelmodel voor de opleiding JGZ 2e fase.

Subsidieplekken 2022

Voor 2022 zijn 45 subsidieplekken beschikbaar voor de opleiding JGZ 2e fase. Deze plekken worden verdeeld over de cohorten maart en september 2022.

Cohort maart 2022 aangeboden plekken/sollicitanten

Voor het cohort maart 2022 hebben 25 opleidingsinstellingen gezamenlijk in totaal 45 opleidingsplekken aangeboden. Er hebben 52 kandidaten gesolliciteerd.

Verdeelmodel 2022

Met input van GGD GHOR Nederland (in contact met ActiZ over dit onderwerp) worden de subsidieplekken als volgt over de opleidingsinstellingen verdeeld.

  • Er worden maximaal 5 subsidieplekken (op jaarbasis) gereserveerd voor niet aan GGD GHOR en ActiZ verbonden maar wel erkende instellingen (bijv. RIVM, UMCU, UVA) en AIOTO’s uit het ZonMW-traject. Mochten deze 5 plekken niet allemaal ingevuld worden dan worden de niet ingevulde plekken aan de overige subsidieplekken toegevoegd.
  • Voor een goede landelijke verdeling van de aios worden de overige subsidieplekken afgezet tegen de inwonersaantallen, waardoor een gewenste verdeling van de opleidingsplekken wordt gemaakt. Hierbij kunnen alle (voor de 2e fase JGZ) erkende opleidingsinstellingen (verbonden aan GGD GHOR of ActiZ) in aanmerking komen voor minimaal 1 subsidieplek (mits er een kandidaat aan toegewezen kan worden o.b.v. voorkeuren).
  • Voor het cohort maart 2022 is de keuze gemaakt om alle 25 opleidingsinstellingen die één of meerdere opleidingsplekken hebben aangeboden in aanmerking te laten komen voor één subsidieplek.

Bij de voorbereiding van het cohort september 2022 wordt dan de berekening gemaakt welke opleidingsinstellingen dan eventueel in aanmerking komen voor een 2e en/ of 3e subsidieplek.

Komen er later meer subsidieplekken bij dan volgt hetzelfde stramien.
In het proces kan het voorkomen dat op bepaalde punten nog keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld:

  • om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geen subsidieplek verloren gaat;
  • om de indeling van ActiZ instellingen in de GGD-regio’s passend te maken;
  • om de verdeling over de cohorten evenwichtig te houden.

Dit is ter beoordeling van SOGEON.

_______________________________________________________________________________________

9 september 2021

Voor de opleiding tot jeugdarts 2e fase wordt een tekort aan subsidieplekken verwacht in 2022. In overleg tussen samenwerkende partijen is daarom een verdeelmodel vastgesteld voor de sollicitanten Jeugdarts 2e fase voor het cohort maart 2022. Zo krijgen alle kandidaten gelijke kansen.

Voor alle Jeugdarts 2e fase sollicitanten – ook kandidaten die al in dienst zijn van een opleidingsinstelling – geldt dat er wordt geloot en toegewezen op basis van opgegeven voorkeuren. “Reservering van een opleidingsplek voor een kandidaat door een opleidingsinstelling” komt te vervallen. Dit besluit heeft de volgende gevolgen:

  1. Opleidingsinstellingen bieden opleidingsplekken aan voor alle kandidaten die geschikt zijn om de 2e fase te doen.
  2. Alle kandidaten kunnen een voorkeur voor een opleidingsplek aangeven in het sollicitatieformulier (max 6). Hoe meer voorkeuren er worden opgegeven, des de groter de kans op plaatsing is (de procedure is vergelijkbaar met de 1e fase plaatsingen)*.
  3. Kandidaten die worden gekoppeld aan een instelling die zij nog niet kennen, voeren een matchingsgesprek.
  4. Kandidaten die eerst in dienst waren van een opleidingsinstelling, maar uiteindelijk een 2e fase opleidingsplek krijgen bij een andere opleidingsinstelling, komen tijdens de opleidingsperiode in dienst van de SBOH.

Bij een eerste mismatch, blijft de subsidieplek in eerste instantie bij de opleidingsinstelling, deze krijgt een nieuwe kandidaat op de plek geloot, indien deze beschikbaar is. Bij een tweede mismatch komt deze opleidingsplek te vervallen dit cohort (zie de naplaatsingsprocedure in onze voorwaarden).

De samenwerkende partijen zijn nog in gesprek over de wijze waarop de verdeling subsidieplekken  over de opleidingsinstellingen plaats gaat vinden (45 subsidieplekken verdelen over de 2 cohorten in 2022). Zodra hierover meer bekend is, delen we dit via artsmg.nl. Niet elke opgegeven opleidingsplek zal ingevuld kunnen worden, omdat er minder subsidieplekken zijn.

* Kandidaten kunnen van te voren uitzoeken bij welke opleidingsinstelling ze hun opleiding willen volgen. Alle opleidingsinstellingen die een plek beschikbaar hebben gesteld kun je vinden op onze pagina opleidingsplekken. Hier kun je ook de contactpersonen vinden van de opleidingsinstellingen en informeren naar de opleidingsplek. Tot uiterlijk 14 oktober 2021 kunnen de voorkeuren nog worden aangepast.

Overige info

Voorwaarden

2021-09-23T15:59:19+00:00